Thông báo về ủy quyền phần vốn của NXBGDVN tại EMCO

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu,

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông, danh sách người đại diện có thời hạn phần vốn góp của NXBGDVN tại Công ty. (Xin xem file đính kèm)

Trân trọng,

File
Thong bao Uy quyen dai dien phan von cua NXBGDVN.pdf
Chuyên mục
Lượt tải về106
Số tập tin1
Ngày đăng18/07/2018
Ngày sửa18/07/2018
Download