Tài liệu sau ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2023

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Học Liệu,
Các tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Trân trọng.

File
Nghi quyet DHDCD nhiem ky 2019-2023.pdf
Bien ban DHDCD nhiem ky 2019-2023.pdf
Chuyên mục
Lượt tải về77
Số tập tin2
Ngày đăng21/03/2019
Ngày sửa21/03/2019
Download