Danh mục băng đĩa 2014

Kho học liệu giáo dục số  bao gồm tài nguyên giáo dục đa phương tiện được đóng gói trong CD/DVD. Toàn bộ nội dung được phát triển theo chương trình của Vụ Giáo dục Mầm non và thuộc danh mục mua sắm tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

File
DANH MUC MAM NON.doc
Chuyên mục
Lượt tải về64
Số tập tin1
Ngày đăng18/04/2018
Ngày sửa17/05/2018
Download