Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu,

Các tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023, bao gồm:

 • Thư mời ĐHĐCĐ 2019
 • Chương trình Đại hội
 • Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
 • Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
 • Báo cáo Hội đồng Quản trị
 • Báo cáo của Giám đốc
 • Báo cáo Kiểm toán độc lập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo Ban kiểm soát
 • Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ
 • Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
 • Biểu mẫu đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát
 • Biểu mẫu đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023 sẽ được tổ chức vào 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 15/3/2019.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng !

FileAction
1. thu moi ĐHCĐ 2019.pdf Download 
2. Chuong trinh ĐH.pdf Download 
3. Quy che to chuc ĐHĐCĐ.pdf Download 
4. Quy che bau cu HDQT, BKS.pdf Download 
5. Bao cao cua HDQT.pdf Download 
6. Bao cao cua Giam doc.pdf Download 
7. Bao cao Kiem toan doc lap.pdf Download 
8. Bang can doi ke toan.pdf Download 
9. Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh.pdf Download 
10. Bao cao luu chuyen tien te.pdf Download 
11. Bao cao ban kiem soat.pdf Download 
12. To trinh xin y kien DHCD.pdf Download 
13. To trinh mien nhiem HDQT, BKS.pdf Download 
Bieu mau de cu, ung cu TV BKS.rar Download 
Bieu mau de cu, ung cu TV HDQT.rar Download 
Chuyên mục
Lượt tải về142
Số tập tin15
Ngày đăng07/03/2019
Ngày sửa07/03/2019
Download