Đại hội cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu,

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tổ chức vào ngày 18/6/2018.

 

File
1529203982wpdm_3- Quy che de cu bau cu HDQT va BKS.doc
TT gioi thieu nhan su.pdf
Thu moi.pdf
Don xin rut HDQT ong Dang Tan Huong.pdf
Chuong trinh DHDCD MOI.pdf
Ung cu, de cu BKS.rar
Ung cu, bau cu TV HDQT.rar
Bao cao hoat dong HĐQT.pdf
Bao cao HĐ SXKD Giam doc.pdf
Bao cao BKS tai dai hoi co dong 2018.pdf
DU THAO DIEU LE 2018.pdf
SO SANH DIEU LE 2017 va DU THAO 2018.pdf
Bao cao Kiem toan doc lap.pdf
To trinh cac van de xin y kien co dong.pdf
Bang can doi Ke toan.pdf
Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh.pdf
Bao cao Luu chuyen tien te.pdf
Thuyet minh Bao cao Tai chinh.pdf
Chuyên mục
Lượt tải về143
Số tập tin18
Ngày đăng17/05/2018
Ngày sửa17/06/2018
Download