Nhà đầu tư

Báo cáo tài chính 2020

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu,   2. Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông 3. Báo cáo tài chính emco 2020 Trân trọng !

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu, Các tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023, bao gồm: Thư mời ĐHĐCĐ 2019 Chương trình Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Báo cáo Hội đồng Quản trị Báo cáo của Giám đốc Báo cáo Kiểm toán độc lập Bảng cân đối kế toán Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Báo cáo Ban [...]

Đọc thêm

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu, Giám đốc Công ty trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau: Mức chia cổ tức: 10% Thời gian chi: Từ ngày 27/6/2018 Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Học Liệu

Đọc thêm

Tài liệu sau ĐHCĐ 2018

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu, Các tài liệu sau Đại hội cổ đông gồm: Biên bản Đại hội cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông Trân trọng.

Đọc thêm

Đại hội cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổ chức vào ngày 18/6/2018.  

Đọc thêm