Nhà đầu tư

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu, Giám đốc Công ty trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau: Mức chia cổ tức: 10% Thời gian chi: Từ ngày 27/6/2018 Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Học Liệu

Đọc thêm

Tài liệu sau ĐHCĐ 2018

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu, Các tài liệu sau Đại hội cổ đông gồm: Biên bản Đại hội cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông Trân trọng.

Đọc thêm

Đại hội cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổ chức vào ngày 18/6/2018.  

Đọc thêm